National Basketball Association Friday, January 14th 2022 @ 22:10 Finished
Sacramento Kings 126 Game 114 Houston Rockets
Sacramento Kings SPREAD -5.0 -114 AVG SPREAD W%: 49.86 ROI: -3.8
Scotty Oriley W%: 49.85 ROI: -3.77 Winners Path W%: 50.57 ROI: -3.05 Trey Scott W%: 49.87 ROI: -3.21 The Hammer W%: 49.35 ROI: -5.07 Savannah Sports W%: 49.79 ROI: -3.36 Mike Handzelek W%: 50.6 ROI: -2.44 Majorcovers W%: 48.96 ROI: -5.36 Jeff Alexander W%: 49.86 ROI: -4.17
-106 5.0 SPREAD Houston Rockets AVG SPREAD W%: 50.23 ROI: -2.55
Taylor Sewelmayers W%: 49.33 ROI: -5.28 Sports Winning Picks W%: 49.75 ROI: -3.9 Right Angle Sports W%: 49.27 ROI: -5.53 Cowtown Sports W%: 49.58 ROI: -4.93 Robcat W%: 53.24 ROI: 6.89
Sacramento Kings MONEY -205 AVG MONEY W%: 49.86 ROI: -3.76
Swami Group W%: 49.51 ROI: -4.53 Pointwise Phones W%: 51.11 ROI: -1.4 Majorcovers W%: 48.96 ROI: -5.36
Houston Rockets MONEY 172 AVG MONEY W%: 49.98 ROI: -3.2
Wicked Good Wagers W%: 49.99 ROI: -2.79 Red Suit W%: 49.44 ROI: -4.29 Handicapping For Profit W%: 49.97 ROI: -3.49 Goldsheet W%: 50.51 ROI: -2.36 Chase Diamond W%: 50.01 ROI: -3.07
OVER 238.5 -110 AVG OVER W%: 49.72 ROI: -3.66
Winners Path W%: 50.57 ROI: -3.05 Nick Pellegrino W%: 50.09 ROI: -3.08 Lance Locker W%: 50.1 ROI: -2.84 Bankroll Sports W%: 49.84 ROI: -4.34 Mac Monster W%: 48 ROI: -4.99
UNDER O 238.5 -110 AVG UNDER W%: 49.87 ROI: -3.7
Jane Gibson W%: 49.98 ROI: -3.53 Wicked Good Wagers W%: 49.99 ROI: -2.79 Christy Tanner W%: 49.48 ROI: -4.72 StatFox Situation W%: 50.41 ROI: -2.47 Sports Winning Picks W%: 49.75 ROI: -3.9 Medellin Sports Picks W%: 49.5 ROI: -5.03 Handicapping For Profit W%: 49.97 ROI: -3.49


Sacramento Kings 65 FirstHalf 60 Houston Rockets
Sacramento Kings SPREAD -2.5 -115 AVG SPREAD W%: 50.45 ROI: -2.54
Exodus to Black W%: 50.45 ROI: -2.54
-105 2.5 SPREAD Houston Rockets AVG SPREAD W%: 49.51 ROI: -4.53
Swami Group W%: 49.51 ROI: -4.53
Sacramento Kings MONEY -170
Houston Rockets MONEY 150
OVER 122.0 -112
UNDER O 122.0 -107


Sacramento Kings 31 FirstQuarter 40 Houston Rockets
Sacramento Kings SPREAD -1.5 -115
-107 1.5 SPREAD Houston Rockets
Sacramento Kings MONEY -155 AVG MONEY W%: 49.86 ROI: -4.17
Jeff Alexander W%: 49.86 ROI: -4.17
Houston Rockets MONEY 135 AVG MONEY W%: 50.11 ROI: -3.75
Denver Money W%: 50.11 ROI: -3.75
OVER 61.5 -110 AVG OVER W%: 50.05 ROI: -3.24
Stu Feiner W%: 50.05 ROI: -3.24
UNDER O 61.5 -110 AVG UNDER W%: 50.28 ROI: -2.77
Benjamin Lee Eckstein W%: 50.28 ROI: -2.77


Sacramento Kings 34 SecondQuarter 20 Houston Rockets
Sacramento Kings SPREAD -1.0 -112
-112 1.0 SPREAD Houston Rockets AVG SPREAD W%: 50.72 ROI: -2.38
BigFella W%: 50.72 ROI: -2.38
Sacramento Kings MONEY -137
Houston Rockets MONEY 112 AVG MONEY W%: 50.25 ROI: -2.98
Michigan Sports Network W%: 50.25 ROI: -2.98
OVER 61.0 -112 AVG OVER W%: 49.57 ROI: -3.87
Dylan Mile W%: 49.57 ROI: -3.87
UNDER O 61.0 -112 AVG UNDER W%: 50.3 ROI: -2.8
Trey Scott W%: 49.87 ROI: -3.21 BigFella W%: 50.72 ROI: -2.38


Sacramento Kings 33 ThirdQuarter 29 Houston Rockets
Sacramento Kings SPREAD -1.5 -107 AVG SPREAD W%: 50.02 ROI: -3.15
Scotty Steeler W%: 50.24 ROI: -2.94 Savannah Sports W%: 49.79 ROI: -3.36
-117 1.5 SPREAD Houston Rockets AVG SPREAD W%: 49.64 ROI: -4.11
Kristy Pennypac W%: 49.42 ROI: -4.5 Legit Picks W%: 49.52 ROI: -4.35 Handicapping For Profit W%: 49.97 ROI: -3.49
Sacramento Kings MONEY -152 AVG MONEY W%: 50.26 ROI: -2.87
Savannah Sports W%: 49.79 ROI: -3.36 BigFella W%: 50.72 ROI: -2.38
Houston Rockets MONEY 128 AVG MONEY W%: 49.99 ROI: -3.44
The Prez W%: 49.99 ROI: -3.44
OVER 58.5 -112 AVG OVER W%: 49.99 ROI: -3.51
Scotty Steeler W%: 50.24 ROI: -2.94 Tru-Line W%: 50.05 ROI: -3.35 Majorcovers W%: 48.96 ROI: -5.36 BigFella W%: 50.72 ROI: -2.38
UNDER O 58.5 -112 AVG UNDER W%: 49.86 ROI: -3.7
Legit Picks W%: 49.52 ROI: -4.35 Jimmy Boyd W%: 50.2 ROI: -3.06


Sacramento Kings 28 FourthQuarter 25 Houston Rockets
Sacramento Kings SPREAD -1.0 -107
-117 1.0 SPREAD Houston Rockets AVG SPREAD W%: 49.8 ROI: -3.78
Trace Adams W%: 49.72 ROI: -4.39 Mark Roth W%: 50.16 ROI: -2.61 Legit Picks W%: 49.52 ROI: -4.35
Sacramento Kings MONEY -133 AVG MONEY W%: 50.18 ROI: -3.03
Kristy Pennypac W%: 49.42 ROI: -4.5 WiseGuys Sportswire W%: 50.94 ROI: -1.56
Houston Rockets MONEY 108 AVG MONEY W%: 49.88 ROI: -4.01
Michigan Sports Network W%: 50.25 ROI: -2.98 Medellin Sports Picks W%: 49.5 ROI: -5.03
OVER 57.5 -112 AVG OVER W%: 50.08 ROI: -3.46
Jane Gibson W%: 49.98 ROI: -3.53 Taylor Sewelmayers W%: 49.33 ROI: -5.28 WiseGuys Sportswire W%: 50.94 ROI: -1.56
UNDER O 57.5 -112 AVG UNDER W%: 49.8 ROI: -4.06
Nick Pellegrino W%: 50.09 ROI: -3.08 Medellin Sports Picks W%: 49.5 ROI: -5.03