MLB Baseball
Tuesday, June 11th 2024 9:45 PM
Finished
Spread
Money
Total
1.5 -220
102
O8.0 -105
-1.5 185
-112
U8.0 -115


SPREAD
Houston Astros 1.5 (-220)

SPREAD
San Francisco Giants -1.5 (185)
AVG SPREAD W%: 52 ROI: -5
Liam Keating W%: 49 ROI: -6 Ricky Tran W%: 56 ROI: -3MONEY
Houston Astros 102
AVG MONEY W%: 50 ROI: -3
Craig Trapp W%: 49 ROI: -5 Razor Sharp W%: 49 ROI: -7 Corey Scott W%: 52 ROI: 1 Ed Perovic W%: 50 ROI: -3

MONEY
San Francisco Giants -112
AVG MONEY W%: 50 ROI: -5
Guy Bruhn W%: 51 ROI: -2 Jake Allmann W%: 49 ROI: -8 Paul Biagioli W%: 49 ROI: -4 Randy Chambers W%: 49 ROI: -6 Ron Romanelli W%: 50 ROI: -4 Ty Gaston W%: 48 ROI: -8 Huddle Up Sports W%: 51 ROI: -3 Griffin Murphy W%: 46 ROI: -11 The Champ W%: 51 ROI: -7 Your Daily Capper W%: 56 ROI: 1

TOTAL
UNDER 8.0 (-115)
AVG UNDER W%: 51 ROI: -1
Mitch Wilson W%: 52 ROI: -1 Shane Mickle W%: 51 ROI: -3 Corey Scott W%: 52 ROI: 1

TOTAL
OVER 8.0 (-105)
AVG OVER W%: 49 ROI: -6
Liam Keating W%: 49 ROI: -6