Soccer Major League Soccer Wednesday, July 21st 2021 @ 19:30 Finished
Toronto 1 Game 1 New York Red Bulls
Toronto SPREAD -1.50 290 AVG SPREAD W%: 47.36 ROI: 4.46
Jo Berger W%: 46.6 ROI: 2.19 Skipy Breaze W%: 46.19 ROI: 2.49 Youngstown Connection W%: 48.26 ROI: 7.25 Root Trust W%: 48.04 ROI: 5.19 Gold Sheet LTS W%: 47.73 ROI: 5.2
-408 1.50 SPREAD New York Red Bulls AVG SPREAD W%: 46.95 ROI: 3.92
Angi Benedetta W%: 46.12 ROI: 1.79 Norm Hitzges W%: 47.79 ROI: 6.05
Toronto MONEY 115 AVG MONEY W%: 47.49 ROI: 4.88
Rizzo DiceUp W%: 48.02 ROI: 6.36 Jonathan Stone W%: 47.72 ROI: 4.91 Inside Corner W%: 46.73 ROI: 3.38
New York Red Bulls MONEY 216 AVG MONEY W%: 47.01 ROI: 4.16
Brenda Katsaros W%: 46.7 ROI: 3.09 Gary Olshan W%: 47.54 ROI: 5.99 Double Dragon King W%: 46.8 ROI: 3.4
OVER 2.50 -161 AVG OVER W%: 47.5 ROI: 4.77
Jo Berger W%: 46.6 ROI: 2.19 Vegas Steamer W%: 47.23 ROI: 3.97 Vegas Coverage W%: 48.27 ROI: 7.38 Spartan 381 W%: 47.32 ROI: 4.06 Jonathan Stone W%: 47.72 ROI: 4.91 Gold Sheet LTS W%: 47.73 ROI: 5.2 Dennis Bally W%: 47.63 ROI: 5.65
UNDER O 2.50 121 AVG UNDER W%: 48.25 ROI: 3.32
Angi Benedetta W%: 46.12 ROI: 1.79 The Champ Picks W%: 47.24 ROI: 4.69 NSA LEGEND W%: 47.68 ROI: 4.77 Vegas Butcher W%: 51.95 ROI: 2.05
DRAWLINE 264 AVG DRAWLINE W%: 47.15 ROI: 5
Smarty Analtyos W%: 47.17 ROI: 5.14 Lenny Stevens W%: 47.13 ROI: 4.87


Toronto 0 FirstHalf 0 New York Red Bulls
Toronto SPREAD -0.50 174 AVG SPREAD W%: 46.99 ROI: 3.57
Mean Green Profit Machine W%: 46.99 ROI: 3.57
-239 0.50 SPREAD New York Red Bulls
Toronto MONEY 172 AVG MONEY W%: 47.76 ROI: 5.48
Norm Hitzges W%: 47.79 ROI: 6.05 Jonathan Stone W%: 47.72 ROI: 4.91
New York Red Bulls MONEY 269
OVER 1.50 141 AVG OVER W%: 47.52 ROI: 4.48
Spartan 381 W%: 47.32 ROI: 4.06 Jonathan Stone W%: 47.72 ROI: 4.91
UNDER O 1.50 -190
DRAWLINE 127 AVG DRAWLINE W%: 47.21 ROI: 5.51
Dave Malinsky W%: 47.21 ROI: 5.51