MLB Baseball
Tuesday, June 11th 2024 7:10 PM
Finished
Spread
Money
Total
-1.5 -100
-150
O8.0 -105
1.5 -120
136
U8.0 -115


SPREAD
Philadelphia Phillies -1.5 (-100)
AVG SPREAD W%: 51 ROI: -3
Seamus Cole W%: 51 ROI: -3 Jacob Mitchell W%: 51 ROI: -2 John Martin W%: 46 ROI: -11 Mike Lundin W%: 51 ROI: -5 Chris Ruffolo W%: 50 ROI: -6 Anson Munson W%: 54 ROI: 4 Payton Shanks W%: 50 ROI: -5 Steve Buchanan W%: 54 ROI: 3

SPREAD
Boston Red Sox 1.5 (-120)
AVG SPREAD W%: 50 ROI: -9
Dimers W%: 46 ROI: -7 Five Star Sports Picks W%: 53 ROI: -10MONEY
Philadelphia Phillies -150
AVG MONEY W%: 51 ROI: -5
David Picks and parlays W%: 49 ROI: -7 Mark Ruelle W%: 52 ROI: -2 Shane Mickle W%: 51 ROI: -3 David Racey W%: 49 ROI: -5 Ralph Michaels W%: 50 ROI: -5 Jason Fragomeni W%: 53 ROI: -4 Hunter Skoczylas W%: 55 ROI: -8 Vernon Croy W%: 48 ROI: -3 William Burns W%: 57 ROI: 2 Duck Investments W%: 55 ROI: -2 The Champ W%: 51 ROI: -7 Tim Michael W%: 47 ROI: -19 Dan Kaiser W%: 53 ROI: -4

MONEY
Boston Red Sox 136
AVG MONEY W%: 49 ROI: -5
Josh Schonwald W%: 49 ROI: -5 Brian Bitler W%: 49 ROI: -5 Mitch Wilson Video Picks W%: 50 ROI: -6 Drew Martin W%: 47 ROI: -8 Brody Vaughn W%: 52 ROI: -2

TOTAL
UNDER 8.0 (-115)
AVG UNDER W%: 51 ROI: -4
Ron Romanelli W%: 50 ROI: -4 Seamus Cole W%: 51 ROI: -3 Jacob Mitchell W%: 51 ROI: -2 Totals4U W%: 54 ROI: 3 Bob Konarski (BurghBets) W%: 49 ROI: -6 Payton Shanks W%: 50 ROI: -5 Arun Shiva W%: 52 ROI: -1 Sharp Investments W%: 48 ROI: -12

TOTAL
OVER 8.0 (-105)
AVG OVER W%: 54 ROI: 3
Zack Cimini W%: 54 ROI: 3