NBA Basketball
Thursday, February 29th 2024 10:00 PM
Finished
Spread
Money
Total
6.5 -105
220
O214.5 -110
-6.5 -115
-260
U214.5 -110


SPREAD
Miami Heat 6.5 (-105)
AVG SPREAD W%: 51 ROI: -2
The Viking W%: 50 ROI: -4 Filip Tomic W%: 48 ROI: -10 Brian Bitler W%: 48 ROI: -9 Randy Chambers W%: 49 ROI: -6 Craig Trapp W%: 49 ROI: -5 Mitch Wilson Video Picks W%: 50 ROI: -5 Mitch Wilson W%: 52 ROI: -1 Nick Simon W%: 54 ROI: 2 Liev Jackson W%: 43 ROI: -16 Jeffrey Granger W%: 69 ROI: 31

SPREAD
Denver Nuggets -6.5 (-115)
AVG SPREAD W%: 50 ROI: -3
Jake Allmann W%: 48 ROI: -9 Peter Tran W%: 50 ROI: -5 Guy Bruhn W%: 52 ROI: -0 Jason Green W%: 50 ROI: -6 Jay Briggs W%: 52 ROI: -1 Calvin King W%: 50 ROI: -5 Kenny Walker W%: 50 ROI: -1 Kevin Erickson W%: 49 ROI: -5 Vernon Croy W%: 47 ROI: -3 Your Daily Capper W%: 57 ROI: 3MONEY
Miami Heat 220
AVG MONEY W%: 37 ROI: -14
LVSB Underdog W%: 37 ROI: -14

MONEY
Denver Nuggets -260
AVG MONEY W%: 56 ROI: -5
Matt Severance W%: 56 ROI: -5

TOTAL
UNDER 214.5 (-110)
AVG UNDER W%: 51 ROI: -3
Jason Green W%: 50 ROI: -6 Filip Tomic W%: 48 ROI: -10 Jack Jones W%: 51 ROI: -2 Bobby Conn W%: 56 ROI: 7 Kevin Erickson W%: 49 ROI: -5 John Ryan W%: 51 ROI: -0

TOTAL
OVER 214.5 (-110)
AVG OVER W%: 54 ROI: 2
Nick Simon W%: 54 ROI: 2