Soccer Mexican Liga MX Tuesday, October 19th 2021 @ 22:05 Finished
Atlas 0 Game 0 Cruz Azul
Atlas SPREAD 0.00 0
0 0.00 SPREAD Cruz Azul
Atlas MONEY 148 AVG MONEY W%: 47.7 ROI: 5.33
Rizzo DiceUp W%: 48.16 ROI: 6.88 Mean Green Profit Machine W%: 47.25 ROI: 3.77
Cruz Azul MONEY 185 AVG MONEY W%: 47.95 ROI: 2.62
Angi Benedetta W%: 45.8 ROI: 1.13 Tony Stoffo W%: 46.19 ROI: 2.07 Sports Gambling Hotline W%: 48.3 ROI: 6.59 SkyBluePicks W%: 47.4 ROI: 5.46 Mean Green Profit Machine W%: 47.25 ROI: 3.77 Bill Hilton W%: 50 ROI: 1.13 System Plays W%: 50.68 ROI: -1.78
OVER 2.00 106 AVG OVER W%: 47.42 ROI: 5.05
Yan Fillmore W%: 46.14 ROI: 1.16 Anthony Dickson W%: 47.18 ROI: 4.95 Vegas Coverage W%: 47.92 ROI: 6.54 Rizzo DiceUp W%: 48.16 ROI: 6.88 NSA LEGEND W%: 47.43 ROI: 4.64 Gary Olshan W%: 47.65 ROI: 6.34 Dennis Bally W%: 47.43 ROI: 4.86
UNDER O 2.00 -131 AVG UNDER W%: 47.89 ROI: 6.55
Norm Hitzges W%: 47.89 ROI: 6.55
DRAWLINE 194 AVG DRAWLINE W%: 47.48 ROI: 4.6
The Champ Picks W%: 46.91 ROI: 3.86 Root Trust W%: 47.9 ROI: 5.13 Matt Fargo W%: 47.62 ROI: 4.82


Atlas 0 FirstHalf 0 Cruz Azul
Atlas SPREAD 0.00 -122 AVG SPREAD W%: 47.46 ROI: 5.23
Youngstown Connection W%: 47.9 ROI: 6.23 The Champ Picks W%: 46.91 ROI: 3.86 Playbook W%: 47.58 ROI: 5.61
-103 0.00 SPREAD Cruz Azul AVG SPREAD W%: 47.19 ROI: 4.58
Alan Matthews W%: 47.19 ROI: 4.58
Atlas MONEY 240 AVG MONEY W%: 46.82 ROI: 3.66
North Big Dogs W%: 46.82 ROI: 3.66
Cruz Azul MONEY 302
OVER 0.00 0
UNDER O 0.00 0
DRAWLINE -110