Soccer South Korean K-League Wednesday, July 21st 2021 @ 06:00 Postponed
Pohang Game Jeonbuk
Pohang SPREAD 0.00 0
0 0.00 SPREAD Jeonbuk
Pohang MONEY 225 AVG MONEY W%: 47.72 ROI: 5.28
Sports Gambling Hotline W%: 48.18 ROI: 6.23 Spartan 381 W%: 47.32 ROI: 4.06 Gold Sheet LTS W%: 47.73 ROI: 5.2 Dennis Bally W%: 47.63 ROI: 5.65
Jeonbuk MONEY 114 AVG MONEY W%: 47.14 ROI: 3.98
Skipy Breaze W%: 46.19 ROI: 2.49 Jonathan Stone W%: 47.72 ROI: 4.91 John Harrison W%: 47.5 ROI: 4.55
OVER 0.00 0
UNDER O 0.00 0
DRAWLINE 230 AVG DRAWLINE W%: 47.73 ROI: 5.89
Anthony Dickson W%: 47.51 ROI: 5.93 Youngstown Connection W%: 48.26 ROI: 7.25 Seabass W%: 48.89 ROI: 8.28 Ss Nn W%: 47.54 ROI: 5.01 Norm Hitzges W%: 47.79 ROI: 6.05 Inside Corner W%: 46.73 ROI: 3.38 Hitman W%: 47.39 ROI: 5.3


Pohang FirstHalf Jeonbuk
Pohang SPREAD 0.00 0
0 0.00 SPREAD Jeonbuk
Pohang MONEY 310
Jeonbuk MONEY 167 AVG MONEY W%: 46.88 ROI: 4.19
Tony Stoffo W%: 46.55 ROI: 2.87 Dave Malinsky W%: 47.21 ROI: 5.51
OVER 1.00 111
UNDER O 1.00 -131 AVG UNDER W%: 48.09 ROI: 7.4
Vegas Coverage W%: 48.27 ROI: 7.38 LPW Sports Forecast W%: 47.9 ROI: 7.42
DRAWLINE -101 AVG DRAWLINE W%: 46.99 ROI: 4.24
North Big Dogs W%: 47.24 ROI: 5.09 Inside Corner W%: 46.73 ROI: 3.38