Major League Baseball Thursday, August 5th 2021 @ 16:05 Finished
Washington Nationals 6 Game 7 Philadelphia Phillies
Washington Nationals SPREAD 1.5 -122 AVG SPREAD W%: 50.39 ROI: -0.16
Cam Owens W%: 49.17 ROI: -5.15 Tampa Sports W%: 50.41 ROI: -2.56 Denver Money W%: 49.98 ROI: -3.55 BigFella W%: 50.61 ROI: -2.16 Benjamin Lee Eckstein W%: 50.17 ROI: -2.79 Insider Sports Report W%: 51.98 ROI: 15.26
104 -1.5 SPREAD Philadelphia Phillies AVG SPREAD W%: 49.78 ROI: -3.32
Christy Tanner W%: 49.17 ROI: -4.93 DB Sports Consultants W%: 50.39 ROI: -1.72
Washington Nationals MONEY 132 AVG MONEY W%: 50.41 ROI: -2.56
Tampa Sports W%: 50.41 ROI: -2.56
Philadelphia Phillies MONEY -145 AVG MONEY W%: 50.17 ROI: -2.85
Swami Group W%: 49.57 ROI: -4.17 MJP Sports W%: 49.56 ROI: -3.57 Golden Dragon Sports W%: 50.4 ROI: -2.28 Sports Picks W%: 51.16 ROI: -1.4
OVER 8.5 -117 AVG OVER W%: 50.25 ROI: -2.33
Cam Owens W%: 49.17 ROI: -5.15 WiseGuys Sportswire W%: 50.63 ROI: -1.75 Sports Authority W%: 50.61 ROI: -1.34 Mike Lundin W%: 51.36 ROI: -0.37 Mark Roth W%: 49.99 ROI: -2.21 Goldsheet W%: 49.99 ROI: -2.7 Chase Diamond W%: 49.97 ROI: -2.79
UNDER O 8.5 -101 AVG UNDER W%: 51.61 ROI: 0.72
Swami Group W%: 49.57 ROI: -4.17 ASI W%: 49.3 ROI: -4.22 System Plays W%: 49.43 ROI: -5.02 Winning Way Sports W%: 58.14 ROI: 16.29


Washington Nationals 5 FirstFiveInnings 2 Philadelphia Phillies
Washington Nationals SPREAD 0.5 -112
-110 -0.5 SPREAD Philadelphia Phillies
Washington Nationals MONEY 130 AVG MONEY W%: 49.98 ROI: -2.79
Sports One W%: 49.96 ROI: -3.37 Mark Roth W%: 49.99 ROI: -2.21
Philadelphia Phillies MONEY -150 AVG MONEY W%: 50.28 ROI: -2.12
Exodus to Black W%: 50.28 ROI: -2.12
OVER 4.5 101 AVG OVER W%: 50.53 ROI: -2.09
NY Sports Exchange W%: 50.89 ROI: -1.39 Benjamin Lee Eckstein W%: 50.17 ROI: -2.79
UNDER O 4.5 -121


Washington Nationals 0 FirstInning 0 Philadelphia Phillies
Washington Nationals SPREAD 0.5 -350 AVG SPREAD W%: 49.77 ROI: -3.47
Vegas Runner W%: 49.96 ROI: -3.4 Jimmy Boyd W%: 50.2 ROI: -2.46 Bryan Power W%: 49.16 ROI: -4.55
245 -0.5 SPREAD Philadelphia Phillies AVG SPREAD W%: 50.13 ROI: -2.83
Rob Veno W%: 49.42 ROI: -3.81 BigFella W%: 50.61 ROI: -2.16 ATS Winners W%: 50.37 ROI: -2.53
Washington Nationals MONEY -100 AVG MONEY W%: 49.16 ROI: -4.55
Bryan Power W%: 49.16 ROI: -4.55
Philadelphia Phillies MONEY -130 AVG MONEY W%: 49.93 ROI: -3.29
Rob Veno W%: 49.42 ROI: -3.81 Bankroll Sports W%: 49.99 ROI: -3.54 ATS Winners W%: 50.37 ROI: -2.53
OVER 1.5 200 AVG OVER W%: 50.16 ROI: -2.98
Sports Picks W%: 51.16 ROI: -1.4 Bryan Power W%: 49.16 ROI: -4.55
UNDER O 1.5 -275 AVG UNDER W%: 49.84 ROI: -3.4
StatFox Situation W%: 50.33 ROI: -2.17 Sports Winning Picks W%: 49.61 ROI: -4.07 Rob Veno W%: 49.42 ROI: -3.81 Bankroll Sports W%: 49.99 ROI: -3.54